Onze doelstellingen

Schaapskudde Ruinen

Doelstelling van de Stichting Het Drentse Heideschaap is het in stand houden van het zeldzame huisdierenras het Drentse Heideschaap. Dit doel wordt bereikt door het in stand houden van een kudde met alle daar toe benodigde gebouwen, werktuigen en inventaris. In het verlengde van deze eerste doelstelling is het ook het streven om het Nationaal Park het Dwingelderveld met een gescheperde kudde te begrazen. Met deze begrazingsdoelstelling wordt eveneens bijgedragen aan het cultureel landschappelijk erfgoed behorende bij de Dwingelder heide alsmede het dorp Ruinen.

In het verlengde van onze doelstelling is het ook het streven om het Nationaal Park het Dwingelderveld met een gescheperde kudde te begrazen. Met deze begrazingsdoelstelling wordt eveneens bijgedragen aan het cultureel landschappelijk erfgoed behorende bij de Dwingelder heide alsmede het dorp Ruinen. Jaarlijks wordt een begrazingsplan opgesteld.

Het Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Roel van Bezoen
Annemieke Kolk
Henk Schalen
Albert Beijering

Contactgegevens:
Inschrijfnummer:
Regiobank:

Postbus 45, 7963 ZG Ruinen
Kamer van Koophandel: 41017355
NL56RBRB 0955 9264 59

RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaalnummer) 29.93.922

Vergoedingen Medewerkers & Bestuur

De Stichting heeft een herder en diverse hulpherders in dienst.
De herder wordt bezoldigd volgens de CAO-Dierhouderij.
Met de hulpherders is een afzonderlijke beloning vastgesteld.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden om reis- en eventuele verblijfskosten te declareren.

Financiële verantwoording en jaarverslagen

ANBI

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI. Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Als ANBI erkende stichting zijn we verplicht om openheid van zaken te geven. Op deze pagina vind je alle informatie die voor de ANBI-status van belang is.